محصولات فیلتر پرس شرکت صافی سازان صفا

صفحه فیلترپرس ۱۵۰

ابعاد دستگاه :
جا به جایی صفحات :
ظرفیت :
مکانیزم فشار :
استاندارد اتصالات :