صفحه فیلترپرس 70 تولید شرکت صافی سازان صفا

Picture of filter press plate 70 manufactured by Safi Sazan Safa Company

فیلترپرس 70 تولیدی شرکت صافی سازان صفا سخت و از پلی پروپیلن ساخته شده است. در صفحه فیلتر پرس، 70 کیک در فاصله بین این صفحات تشکیل شده است. کیک حاصل تقریباً 60-70٪ جذب آب دارد که به ویژگی های دوغاب ورودی و فشار تغذیه بستگی دارد. (ضخامت کیک تقریباً 30-40 میلی متر است). صفحه […]