محصولات فیلتر پرس شرکت صافی سازان صفا

صفحه فیلتر پرس ۸۰

ابعاد دستگاه :
جا به جایی صفحات :
ظرفیت :
مکانیزم فشار :
استاندارد اتصالات :