زنجان - شهرک صنعتی نوآوران

صافی سازان صفا تولیدکننده انواع پارچه فیلترپرس