صفحه فیلتر پرس 80 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا

صفحه فیلتر پرس 80 ممبران بعد از پرشدن فيلتر، اتمام ورود دوغاب به فيلتر پرس و تشكيل كيك در بين صفحات، فرآیند دمیدن هوا يا آب در فضاي داخلي صفحات انجام می شود. كيكي با میزان خشكي %۹۰ (بسته به نوع كيك) نتیجه این چرخه می باشد.

تصویر صفحه فیلترپرس 80 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر صفحه فیلترپرس 80 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا

– مشخصات صفحه فیلترپرس 80 ممبران:

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلترپرس 80 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلترپرس 80 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا
Picture of filter press membrane plate 80 manufactured by Safi Sazan Safa Company