صفحه فیلترپرس 70 تولید شرکت صافی سازان صفا

فیلترپرس 70 تولیدی شرکت صافی سازان صفا سخت و از پلی پروپیلن ساخته شده است. در صفحه فیلتر پرس، 70 کیک در فاصله بین این صفحات تشکیل شده است. کیک حاصل تقریباً 60-70٪ جذب آب دارد که به ویژگی های دوغاب ورودی و فشار تغذیه بستگی دارد. (ضخامت کیک تقریباً 30-40 میلی متر است). صفحه فیلتر پرس 70 به دلیل حجم کیک نسبتا کم و ابعاد متوسط ​​در دستگاه های فیلتر پرس نیمه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

تصویر صفحه فیلتر پرس 70 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر صفحه فیلتر پرس 70 تولید شرکت صافی سازان صفا

نحوه کار با صفحه فیلترپرس Filterpress 70 بر روی دستگاه

چرخه کار دستگاه های فیلتر پرس تولید شده با این نوع صفحات به گونه ای است که گیت هیدرولیک متصل به صفحه متحرک صفحات فیلتر پرس را کاملاً آب بندی می کند. در این حالت سوسپانسیون به داخل فیلتر پرس فشار داده می شود و به شکاف بین صفحات، مایع از فیلتر پرس عبور می کند، سپس ذرات جامد از مایع جدا شده و کیک تشکیل می شود. سپس ورودی چادا را دارید و بشقاب ها همدیگر را متوقف می کنند و کیک را خالی می کنند و مراحل قبلی دوباره سوت می زند. مشخصات کامل صفحه فیلتر پرس 70 در تصویر زیر در اختیار مشتریان عزیز و محققین عزیز قرار گرفته است.

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 70 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 70 تولید شرکت صافی سازان صفا

صفحه فیلتر پرس 80 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 80 تولید شرکت صافی سازان صف
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 80 تولید شرکت صافی سازان صف

– صفحه فیلتر پرس 90 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 90 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 90 تولید شرکت صافی سازان صفا

– صفحه فیلتر پرس 100 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 100 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 100 تولید شرکت صافی سازان صفا

– صفحه فیلتر پرس 110 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 110 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 110 تولید شرکت صافی سازان صفا

– صفحه فیلتر پرس 120 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 120 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 120 تولید شرکت صافی سازان صفا

– صفحه فیلتر پرس 125 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 125 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 125 تولید شرکت صافی سازان صفا

– صفحه فیلتر پرس 130 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 130 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 130 تولید شرکت صافی سازان صفا

– صفحه فیلتر پرس 136 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 130 تولید شرکت صافی سازان صفا تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 136 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 136 تولید شرکت صافی سازان صفا

– صفحه فیلتر پرس 150 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 150 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 150 تولید شرکت صافی سازان صفا

– صفحه فیلتر پرس 200 تولید شرکت صافی سازان صفا

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 200 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 200 تولید شرکت صافی سازان صفا
Picture of filter press plate 70 manufactured by Safi Sazan Safa Company