صفحه فیلترپرس 50 تولید شرکت صافی سازان صفا

صفحه فیلترپرس 50 ساخت شرکت صافی سازان صفا سخت و از پلي پروپيلن با حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آبگيري و ضخامت كيك تقریبا ۴۰-۳۰ ميليمتر است.

تصویر صفحه فیلتر پرس 50 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر صفحه فیلتر پرس 50 تولید شرکت صافی سازان صفا

جدول مشخصات صفحه فیلترپرس 50 در دستگاه

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 50 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 50 تولید شرکت صافی سازان صفا
صفحه فیلترپرس: 50*50 تولید شرکت صافی سازان صفا